ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บเพ็จแม่ของแผ่นดินโดยโรงเรียนวัดกัลยานฤมิต

เมนูเนื้อหา
แต่เดิมนั้น วันแม่ของชาติได้กำหนดเอาไว้วันที่ 15 เมษายนของทุก ๆ ปี
ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรองเมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงาน
วันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผู้รับมอบหมายให้จัดงานวันแม่ มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน
พ.ศ. 2493 เป็นครั้งแรกเป็นต้นมานั้นได้รับความสำเร็จ
ด้วยดีด้วยประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบ
ข่ายของงานให้กว้างขวางออกไป
หน้าแรก
พระราชประวัติ
เพลงประกอบวันแม่
พระบรมฉายาลักษณ์
พระราชกรณียกิจ
พระราชดำรัส
ตราสัญลักษณ์
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บเพจนี้
ส่งความคิดเห็น
จัดทำโดย
เด็กชาย พิพัฒน์ เยื้อนหนูวงค์
เด็กหญิง อธิชา แก้วหนู
โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3