ข่าว
------โรงเรียนวัดกัลยานฤมิตเตรียมจัดงานเปิดป้ายต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนในฝันและวันปีใหม่ พ.ศ.2555
ในวันที่ 30 ธันวาคม 2554ดาวน์โหลดกำหนดการ
-------นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เตรียมตัวสอบ O-Net ในวันที่ 27- 29 กุมภาพันธ์ 2555
 
นายวิน ประมุข
ภาพกิจกรรม (ดูกิจกรรมก่อนหน้า)
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนวัดกัลยานฤมิตและโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 10 สพป.นศ.3 นำนักเรียนร่วมกิจกรรมงานวัดเด็กแห่งชาติ

ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ณ โรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าว อ.ปากพนัง

วันที่ 13 มกราคม 2555

สาส์นจากผู้อำนวยการ

โรงเรียนในฝัน
สพฐ.
สพป.นศ.3
E-Office
คุรุสภา

โรงเรียนวัดกัลยานฤมิตร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2555

กบข.
ครูบ้านนอก
วิชาการ
ครูไทย

ผลงานนักเรียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ไปใช้งาน แบบสัญญายืมเงิน แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน แบบใบสำคัญรับเงิน สัญญาเช่าบ้าน ใบลา แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน